اعلان برنده گی پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که نوی کابل بانک در نظر دارد تا تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول مورد مدیریت عمومی زون شرق نوی کابل بانک و نماینده گی های تحت اثر آن (نماینده گی دوم جلال آباد، کنر، لغمان، غنی خیل و تورخم) دارای شماره داوطلبی   NKB/NCB/19/06-OP  را با شرکت محترم لوژستیکی حجاز دارنده جواز نمبر 39225 واقع حوض خشک ستی تاور منزل 7 جلال آباد که فی لیتر دیزل و پطرول مبلغ 55 پنجاه و پنج افغانی می شود طبق شرایط شرطنامه که از قبل تعین شده به اساس نیازمندی به نماینده گی های فوق در محلات معینه حمل و نقل می نماید، تحت قرارداد چارچوبی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض های خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل موجه آن به نوی کابل بانک ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد نخواهد شد.

آدرس: مدیریت عمومی زون جلال آباد نوی کابل بانک سپین غر تاور مقابل مسجد گمرک سابقه جلال آباد- مرکز ننگرهار افغانستان