اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 1000 عدد لایسنس انتی ویروس (Kaspersky 10.0) نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد که پروژه تهیه و تدارک 1000 عدد لایسنس انتی ویروس (Kaspersky 10.0)  مورد نیاز خویش را به اعلان داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمائید.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهر نو طره باز خان وات کابل - افغانستان