تهیه و تدارک ماشین های شمارش پول مورد نیاز نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد که تهیه و تدارک ماشین های شمارش پول مورد نیاز خویش را به اعلان داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت  (21) یوم به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمائید.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهر نو طره باز خان وات کابل - افغانستان