اعلان داوطلبی پروژه ۶۳ قلم پرزه جات، اجناس و و سایل مورد ضرورت آمریت تکنالوژی معلوماتی نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد ۶۳ قلم پرزه جات، اجناس و و سایل مورد ضرورت آمریت تکنالوژی معلوماتی خویش را به اعلان داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت  (21) یوم به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمائید.