شرکت های تفتیش خارجی

به اطلاع تمامی شرکت های تفتیش خارجی (Audit Firm) که راجستر شده اداره محترم افغانستان بانک اند رسانیده میشود که این بانک پروژه استخدام خدمات مشورتی را جهت تطبق معیار های(IFRS-16) را از طریق رقابت داوطلبی بازداخلی می سپارد. بنأً شرکت های مجوز فوق الذکر الی مدت (21) یوم بعد از نشر اعلان درخواستی های خویش را کتباً به اداره نوی کابل بانک ارائه نموده و شرطنامه را اخذ نمایند.