پروژه ارائه خدمات بیمه آتش سوزی دارایی های منقول نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد  پرژوه ارائه خدمات بیمه آتش سوزی دارایی های منقول را  به داوطلبی باز داخلی بسپارد. بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست و یک یوم به مدیریت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس: دفتر مرکزی نوی کابل بانک، شهر نو، طره بازخان وات، کابل، افغانستان.