نشر اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک یک عدد سویچ Cisco Nexus 93180YC-EX

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد  پروژه تهیه و تدارک یک عدد سویچ Cisco Nexus 93180YC-EX مورد نیاز خویش را  به داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست و یک یوم به مدیریت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس: دفتر مرکزی نوی کابل بانک، شهر نو، طره بازخان وات، کابل، افغانستان.