پروژه ارائه خدمات بیمه آتش سوزی دارائی های منقول  نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد پروژه ارائه خدمات بیمه آتش سوزی دارائی های منقول خویش را از طریق داوطلبی باز داخلی برای مدت یک سال به داوطلبی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت  (21) یوم به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمائید.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهر نو طره باز خان وات کابل – افغانستان