اعلان برنده گی پروژه بیمه دارایی های منقول در مقابل خطر حریق

بدین وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره نوی کابل بانک در نظر پروژه بیمه دارایی های منقول در مقابل خطر حریق دارای شماره داوطلبی (NKB/NCB/21/OP-Fi) خویش را که ارزش مجموعی دارائی های منقول (174) ملیون افغانی میباشد برای مدت یک سال مبلغ (436,150) افغانی با شرکت محترم بیمه ملی افغان عقد قرار داد نماید.

بناٌ اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض های خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل موجه آن به نوی کابل بانک ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد عقد نخواهد شد.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان