اعلان برنده گی پروژه استخدام خدمات مشورتی جهت تطبیق معیار های (IFRS-16) نوی کابل بانک

بدین وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره نوی کابل بانک در نظر پروژه استخدام خدمات مشورتی جهت تطبیق معیار های (IFRS-16) خویش دارای شماره داوطلبی (NKB/NCB/21/03-Finance) خویش را با شرکت محترم شفیق عمر دراز ایند کو چارتراکونتیس دارنده جواز نمبر (I-36647) واقع چهاراهی حاجی یعقوب مرکز تجارتی مسلم نمبر (B-32)  مرکز کابل افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (350,196) سه صدو پنجاه هزارو یک صدو نود و شش افغانی عقد قرار داد نماید.

بناٌ اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض های خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل موجه آن به نوی کابل بانک ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد عقد نخواهد شد.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان