داوطلبی پروژه استخدام تفتیش خارجی برای سال مالی 2021 و مرور سه ربع سال 2022  نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک به اطلاع تمامی شرکت های تفتیش خارجی (Audit Firm) که راجستر شده اداره محترم دافغانستان بانک اند و در زمینه تفتیش  ادارات فعالیت دارند میرساند، که نوی کابل بانک در نظر دارد تا تفتیش سال مالی 2021 و مرور سه ربع سال 2022  شعبات خویش را از طریق رقابت آزاد به داوطلبی می سپارد.

بنأ شرکت های که نزد بانک مرکزی راجستر بوده و صلاحیت تفتیش بانک را داشته باشند میتوانند الی مدت  (21) یوم بعد از نشر اعلان درخواستی های خویشرا کتباَ به اداره نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان