پروژه تهیه و تدارک 32 عدد بطری، بطری بانک، بریکر و نصب آن برای APC-SMART UPS SUVTP 40KVAPC مورد نیاز نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک درنظر دارد که پروژه تهیه و تدارک 32 عدد بطری، بطری بانک، بریکر و نصب آن برای APC-SMART UPS SUVTP 40KVAPC   مورد نیاز خویش را به داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان