تهیه و تدارک تیل پطرول A92 مورد نیاز نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک به منظور پیشبرد، عملیات یومیه نماینده گی های خویش خریداری تیل پطرول A92 مورد نیاز خویش را برای مدت شش ماه به داوطلبی باز داخلی  می سپارد.

بناً شرکت های که خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست و یک  یوم به مدیریت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان