پروژه تهیه و تدارک مبلایل، فلتر، لیدر برک و سایر روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد مبلایل، فلتر، لیدر برک و سایر روغنیات مورد نیاز وسایط نقلیه دفتر مرکز خویش را به اعلان داوطلبی باز داخلی  بسپارد.

بناً شرکت های که خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست و یک  یوم به مدیریت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان