تهیه و تدارک گاز مایع مورد نیاز فصل زمستان 1398 نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد که تهیه و تدارک گاز مایع مورد نیاز خویش را  جهت تسخین شعبات دفتر مرکزی و نمایندگی های شهر کابل برای فصل زمستان 1398 برای مدت سه ماه به  داوطلبی باز داخلی  می سپارد.

بناً شرکت های که خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست و یک  یوم به مدیریت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان