تهیه و تدارک تیل دیزل ترکمنی L02-62 مورد نیاز وسایط و جنراتور های دفتر مرکزی نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک درنظر دارد که تهیه و تدارک تیل دیزل ترکمنی L02-62 مورد ضرورت وسایط و جنراتور های دفتر مرکزی خویش را برای شش ماه به داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان