تهیه و تدارک آب معدنی بوتل های کلان مورد نیاز دفتر مرکزی نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد تهیه Ùˆ تدارک آب معدنی بوتل های کلان مورد نیاز دفتر مرکزی خویش را  Ø¨Ù‡  Ø¯Ø§ÙˆØ·Ù„بی باز داخلی  Ø¨Ø³Ù¾Ø§Ø±Ø¯.

بناً شرکت های Ú©Ù‡ خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست Ùˆ یک  یوم به مدیریت عمومی خدمات Ùˆ تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه Ùˆ تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان