اعلان پروژه ارائه خدمات 12 خط ارتباطی E1

به تاسی ا زماده 43 قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که داراه نوی کابل بانک در نظر دارد پروژه ارائه خدمت 12 خط ارتباطی ای ون خویش را تحت دو ولایت برای مدت سه سال دارای شماره داوطلبی (NKB/NCB?19/14/IT-OP) به قیمت مجموعی مبلغ 7،920،000 هفت میلیون نهصدو بیست هزار افغانی با شرکت محترم تیلی کام دیویلپمنت کمپنی افغانستان کورپوریشن روشن عقد قرار نماید. 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل موجه آن به نوی کابلبانک ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد عقد نخواهد شد.

آدرس: دفترمرکزی نوی کابلبانک، شهرنو طره بازخان وات، کابل، افغانستان.