پروژه تجدید سرتفکیت بانکداری ((Online New Kabul Bank SSL Certificate

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد پروژه تجدید سرتفکیت بانکداری ((Online New Kabul Bank SSL Certificate  خویش را  به داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بناً شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست و یک  یوم به مدیریت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان