تهیه گاز مایع مورد نیاز فصل زمستان 1398

به دین وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که نوی کابل بانک در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک گاز مایع مورد نیاز فصل زمستان 1398 خود را جهت تسخین شعبات دفتر مرکزی و نمایندگی های شهر کابل دارای شماره داوطلبی (NKB/NCB/19/24-OP) را با شرکت ببرک امیری لمیتد دارنده جواز نمبر (0101-19238( واقع سرک لب جر خیرخانه کوچه دانش مرکز کابل افغانستان که فی کیلو گاز مایع معه بالون 11 کیلویی وسرکولیش مبلغ 61 شصت و یک افغانی میشود تحت قرار داد چارچوبی به مدت سه ماه عقدقرارداد نمایند.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 یوم روز تقویمی طور کتبی توام با دالایل موجه آن به نوی کابل بانک ارائه نمایند.