تهیه و چاپ فورم های افتتاح حسابات مورد نیاز دفتر مرکزی و نماینده گی های نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد تهیه و چاپ فورم های افتتاح حسابات مورد نیاز دفتر مرکزی و نماینده گی های خویش را  به داوطلبی باز داخلی می سپارد.

بناً شرکت های طباعتی که خواهش قرارداد را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست و یک  یوم به مدیریت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان