پروژه تهیه و تدارک کاغذ های دوکاپی پرنتر صرافان

" اداره نوی کابلبانک در نظر دارد که پروژه تهیه و تدارک کاغذ های دوکاپی پرنتر صرافان مورد نیاز دفتر مرکزی و نمایندگی های خویش را به داوطلبی باز داخلی می سپارد

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست ویک یوم به "مدیریت عمومی خدمات وتدارکات دفتر مرکزی نوی کابلبانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحضه وتضمین آفر را ارائه نمایند"

آدرس:

.دفترمرکزی نوی کابلبانک، شهرنو طره بازخان وات، کابل، افغانستان