پروژه تهیه و تدارک تیل پطرول A80 نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد که پروژه تهیه و تدارک تیل پطرول A80  موردنیاز خویش را برای مدت شش ماه به داوطلبی باز داخلی می سپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست ویک یوم به مدیریت عمومی خدمات وتدارکات دفتر مرکزی نوی کابلبانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحضه وتضمین آفر را ارائه نمایند."