در مورد نشر اعلان برنده گی پروژه یکپایه روتر Cisco ASR 1001-X

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که نوی کابل بانک در نظر دارد تهیه و تدارک (پروژه یکپایه روتر Cisco ASR 1001-X) مورد نیاز خویش، دارای شماره داوطلبی   NKB/NCB/18/06-IT  را با شرکت محترم  نتورکینگ افغن سکلز گروپ که قیمت مجموعی آن مبلغ 1,699,999/ - یک میلیون شش صدو نود نه هزار افغانی  میشود عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض های خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل موجه آن به نوی کابل بانک ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد نخواهد شد.

آدرس: دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات کابل ، افغانستان