اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرنتر اپسون صرفان پول مورد نیاز نوی کابل بانک

 

اداره نوی کابل بانک پروژه تهیه و تدارک پرنتر اپسون صرفان مورد نیاز دفتر مرکزی خویش را  به اعلان داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بناً شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست و یک  یوم به مدیریت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان