اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک مبلائیل، فلتر، لیدر برک و سائیر روغنیات مورد نیاز وسایط نقلیه دفتر مرکزی نوی کابل بانک تحت دولات.

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد مبلائیل، فلتر، لیدر برک و سائیر روغنیات مورد نیاز وسایط نقلیه دفتر مرکزی  خویش را تحت دولات به اعلان داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بناً شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست و یک  یوم به مدیریت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان