پروژه تهیه و تدارک تیل پطرول مورد ضرورت وسایط دفتر مرکزی نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد تهیه و تدارک تیل پطرول  مورد نیاز وسایط دفتر مرکزی خویش را برای (شش) ماه به داوطلبی باز داخلی می سپارد.

بنأ شرکت های که خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان