تهیه و چاپ فورم های افتتاح حسابات مورد نیاز دفتر مرکزی و نماینده گی های نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک درنظر دارد  تهیه و چاپ فورم های افتتاح حسابات مورد نیاز دفتر مرکزی و نماینده گی های  خویش را به داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان