تهیه و تدارک تیل پطرول و دیزل مورد نیازمدیریت عمومی زون شرق نوی کابل بانک و نمایندگی های تحت اثر آن ( نمایندگی دوم جلال آباد، کنر، لغمان، غنی خیل و تورخم)

اداره نوی کابل بانک به منظور پیشبرد عملیات یومیه مدیریت عمومی زون شرق و نمایندگی های تحق اثر آن، تیل پطرول و دیزل مورد نیاز خویش را برای شش ماه به داوطلبی باز داخلی می سپارد. بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به آمریت زون شرق نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس: سپین غر تاور، مقابل مسجد گمرک سابقه جلال آباد- مرکز ننگرهار، افغانستان