اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ریبون های چینایی مورد نیاز نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد که پروژه تهیه و تدارک ریبون های چینایی (Ribbon# 800015440CN    200img, Zebra P300i) مورد نیاز خویش را به داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بناً شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست و یک یوم به مدیریت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس: دفتر مرکزی نوی کابل بانک، شهرنو طره بازخان وات کابل- افغانستان