تهیه و تدارک 120 پایه ماشین شمارش پول با تفکیک پول جعلی از اصلی

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد که تهیه و تدارک 120 پایه ماشین شمارش پول با تفکیک پول جعلی از اصلی مورد نیاز دفتر مرکزی خویش را  به داوطلبی باز داخلی  بسپارد.

بناً شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست و یک  یوم به مدیریت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان