اعلان برنده گی پروژه ارائه خدمات 21 خط ارتباطی P2P برای ماشین های اتومات صرافی ATM نوی کابل بانک

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که نوی کابل بانک در نظر دارد، پروژه ارائه خدمات 21 خط ارتباطی P2P برای ماشین های اتومات صرافی  ATM خویش را  دارای شماره داوطلبی (NKB/NCB/20/11-IT) را با شرکت محترم افغانستان فیض ستلایت دارنده جواز نمبر D-20140 سالانه مبلغ (778680 ) هفت صدو هفتاد و هشت هزارو ششصدو هشتاد افغانی عقد قرارداد نمایند.

بناً اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض های خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل موجه آن به نوی کابل بانک ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد عقد نخواهد شد.

آدرس: دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات کابل ، افغانستان