اعلان برنده گی پروژه تهیه و تدارک تیل پطرول A-92 مورد ضرورت نوی کابل بانک

بدین وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که نوی کابل بانک در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تیل پطرول A-92 ، داوطلبی شماره (NKB/NCB/20/10-OP) را برای مدت شش ماه با شرکت خدمات لوژستیکی حکمت صدیقی دارنده جواز نمبر (D-83273)  واقع پروژه نو قلعه زمان خان مرکز کابل-افغانستان که فی لیتر مبلغ /39.90- سی و نه اعشاریه نود افغانی می شود تحت قرارداد چارچوبی عقد قرار داد نمایند.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض های خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل موجه آن به نوی کابل بانک ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد عقد نخواهد شد.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان