اعلان برنده گی پروژه تهیه و تدارک 26 قلم اجناس ( مبلایل، فلتر، لیدر برک و سایر روغنیات) مورد نیاز وسایط نقلیه نوی کابل بانک

بدین وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که نوی کابل بانک در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک 26 قلم اجناس ( مبلایل، فلتر، لیدر برک و سایر روغنیات)، داوطلبی شماره (NKB/NCB/19/16-OP) را با شرکت خدمات لوژستیکی پاخون نصیر دارنده جواز نمبر (66283)  واقع کوچه تره کی مقابل حوزه سوم مرکز کابل-افغانستان طی دو لات برای 26 قلم اجناس مبلایل، فلتر، لیدر برک و سایر روغنیات مجموعاَ مبلغ (998403) افغانی تحت قرارداد چارچوبی عقد قرار داد نمایند.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض های خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل موجه آن به نوی کابل بانک ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد عقد نخواهد شد.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان