اعلان برنده گی پروژه تهیه و تدارک ریبون های چینایی مورد نیاز نوی کابل بانک

بدین وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که نوی کابل بانک در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک ریبون های چینایی مورد نیاز خویش را که دارای شماره داوطلبی (NKB/NCB/20/13-OP) میباشد با شرکت خدمات لوژستیکی مرنجان احمدی دارنده جواز نمبر (63707)  واقع خوشحال خان مینه ناحیه پنجم فی واحد ریبون چینایی را مبلغ (2950) افغانی می شود تحت قرارداد چارچوبی عقد قرار داد نمایند.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض های خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی7  روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل موجه آن به نوی کابل بانک ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد عقد نخواهد شد.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان