پروژه حفظ و مراقبت، ترمیم و تهیه پرزه جات جنراتور های دفتر مرکزی و نماینده گی های ولایات نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک درنظر دارد که پروژه حفظ و مراقبت، ترمیم و تهیه پرزه جات جنراتور های دفتر مرکزی و نماینده گی های ولایات خویش را به اعلان داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان