پروژه تهیه و تدارک آب معدنی بوتل های کلان مورد نیاز دفتر مرکزی نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک درنظر دارد پروژه تهیه و تدارک آب معدنی بوتل های کلان مورد نیاز دفتر مرکزی خویش را به داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان