پروژه تهیه و تدارک گاز مایع مورد نیاز فصل زمستان ۱۳۹۹ کارمندان و پرسونل قطعه محافظتی دفتر مرکزی و نماینده گی های شهر کابل نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک درنظر پروژه تهیه و تدارک گاز مایع مورد نیاز فصل زمستان ۱۳۹۹ کارمندان و پرسونل قطعه محافظتی دفتر مرکزی و نماینده گی های شهر کابل خویش را برای مدت سه ماه به داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان