پروژه تهیه و تدارک ۶۴ عدد بطری 12 Volt/100AH و صفحه اسکرین UPS60KVA

اداره نوی کابل بانک درنظر دارد که تهیه و تدارک ۶۴ عدد بطری 12 Volt/100AH و صفحه اسکرین UPS60KVA مورد نیاز خویش را به اعلان داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان