اعلان داوطلبی پروژه سرویس، ترمیم و تبدیلی پرزه جات ماشین های اتومات صرافی 11 پایه مدل NCR SS22e و 18  پایه مدل NCR-7701

اداره نوی کابل بانک درنظر پروژه سرویس، ترمیم و تبدیلی پرزه جات ماشین های اتومات صرافی  11پایه مدل NCR SS22e و 18  پایه مدل NCR-7701 مورد نیاز خویش را به اعلان داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان