پروژه تهیه و تدارک ماشین های فوتوکاپی نوع (Image Runner2206) نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک درنظر پروژه تهیه و تدارک ماشین های فوتوکاپی نوع (Image Runner2206) مورد نیاز خویش را به داوطلبی باز داخلی می سپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان