اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک سه پایه CISCO Router Onboard ISP 4321/k9 with 2 GE, 2 NIM Slots, 4GB DRAM Default نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک درنظر پروژه تهیه و تدارک سه پایه CISCO Router Onboard ISP 4321/k9 with 2 GE, 2  NIM Slots, 4GB DRAM Default و

یک پایه Firewall XG45T2Heuk Sophos XG450 Full Guard Subscription 1 year مورد نیاز خویش را به داوطلبی باز داخلی می سپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان