اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 33  قلم تونر،ریبون، کارتریج و درم یونت مورد ضرورت نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک درنظر پروژه تهیه و تدارک 33  قلم تونر،ریبون، کارتریج و درم یونت مورد نیاز خویش را تحت سه لات به اعلان داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان