تهیه و تدارک 33 قلم تونر، ریبون، کارتریج و درم یونت نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک درنظردارد 33 قلم تونر، ریبون، کارتریج Ùˆ درم یونت مورد نیاز خویش را  Ø¨Ù‡ داوطلبی باز داخلی  Ù…ÛŒ سپارد.

بناً شرکت های Ú©Ù‡ خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان در مدت بیست Ùˆ یک  یوم به مدیریت عمومی خدمات Ùˆ تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده، شرطنامه را ملاحظه Ùˆ تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان