پروژه تهیه و تدارک تیل پطرول (A-92) مورد ضرورت نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک به منظور پیشبرد عملیات یومیه نماینده گی های خویش خریداری تیل پطرول (A-92)  مورد نیاز خویش را برای (شش) ماه به داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان