اعلان برنده گی پروژه سه پایه: CISCO – ROUTER ISR 4321/K9 و یک پایه: Firewall XG45T2Heuk Sophos XG450 Full Guard نوی کابل بانک

بدین وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که نوی کابل بانک در نظر دارد، پروژه سه پایه: CISCO – ROUTER ISR 4321/K9 و یک پایه:Firewall XG45T2Heuk Sophos XG450 Full Guard  خویش را  دارای شماره داوطلبی (NKB/NCB/20/24-IT) را با شرکت نتورکینگ افغان سکیلز گروپ دارنده جواز نمبر (D-63771) واقع مسلم پلازا چهاراهی حاجی یعقوب ناحیه ۱۰ مرکز کابل – افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (3260819) افغانی عقد قرار داد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض های خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل موجه آن به اداره نوی کابل بانک ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد عقد نخواهد شد.

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان