نشر اعلان داوطلبی پروژه ارائه خدمات سه خط ارتباطی E1 نمایندگی های غور، دایکندی و هرات نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد که پروژه ارائه خدمات سه  خط ارتباطی E1 نمایندگی های غور، دایکندی و هرات نوی کابل بانک را به داوطلبی باز داخلی بسپارد.

 بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند.

آدرس: دفتر مرکزی نوی کابل بانک، شهرنو طره بازخان وات، کابل- افغانستان