اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک کارت های سفید اصلی (Magnetic)

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد که پروژه تهیه و تدارک کارت های سفید اصلی (Magnetic) مورد نیاز خویش را  با مشخصات ذیل به داوطلبی باز داخلی بسپارد.

  1. طول کارت: 5mm
  2. عرض کارت: 54mm
  3. فاصله Magnetic از حاشیه بالای کارت: 4mm
  4. عرض Magstripe: 5mm
  5. Magstripe رنگ قهوه یی

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان