پروژه 11 خط ارتباطی (10 خط E1 و یک خطV-sat  ) نوی کابل بانک تحت دو لات

اداره نوی کابل بانک درنظر که پروژه 11 خط ارتباطی (10 خط E1 و یک خطV-sat  ) خویش را تحت دو لات به داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان