اعلان داوطلبی پروژه ارائه خدمات 27MB انترنت با مشخصات(27/27Mbps Dedicated) دفتر مرکزی نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک در نظر دارد که پروژه ارائه خدمات 27MB انترنت با مشخصات (27/27Mbps Dedicated) دفتر مرکزی مورد نیاز خویش را به اعلان داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را اخذ طبق شرایط آن در داوطلبی اشتراک نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان