اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک چهار پایه جنراتور با ظرفیت 22KVA برای نماینده گی های پنجشیر، کنر، غنی خیل و سرای شهزاده نوی کابل بانک

اداره نوی کابل بانک درنظر دارد که پروژه تهیه و تدارک چهار پایه جنراتور با ظرفیت 22KVA را برای نماینده گی های پنجشیر، کنر، غنی خیل و سرای شهزاده خویش را به داوطلبی باز داخلی بسپارد.

بنأ شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشند، درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان، در مدت بیست ویک یوم، به مدیرت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تسلیم نموده؛ شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر را ارائه نمایند

آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره باز خان وات، کابل افغانستان