نشر برندگی اعلان برندگی پروژه حفظ و مراقبت، ترمیم و تهیه پرزه جات جنراتورهای دفتر مرکزی و نمایندگی های ولایات نوی کابل بانک

بدین وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که نوی کابل بانک در نظر دارد پروژه حفظ و مراقبت، ترمیم و تهیه پرزه جات جنراتور های دفترمرکزی و نمایندگی های ولایات خویش را تحت دو لات دارای شماره داوطلبی NKB/NCB/20/22-OP   با شرکت محترم برادران جبیلی دارنده جوازنمبر (1) به قیمت مجموعی مبلغ (12.127.367.81) دوازده میلیون و هفت هزار و سه صدو شصت و هفت اعشاریه هشتادو یک افغانی تحت قرارداد چارچوبی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشد میتواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی 7 روز تقویمی توام با دلایل موجه آن به نوی کابل بانک ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانون بعدی قرارداد عقد نخواهد شد.

آدرس: دفتر مرکزی نوی کابل بانک، شهرنو طره بازخان وات کابل- افغانستان